Títol d'Expert Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral i Escrita en l'Educació Infantil i Primària

Títol d'Expert Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral i Escrita en l'Educació Infantil i Primària

Preinscripció online
Durada 1 semestre
Crèdits 15 ECTS
CoordinacióLlic. Xènia Riba
masters-i-postgraus-urlLLENGUA

Títol d'Expert Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Oral i Escrita en l'Educació Infantil i Primària

L’educació és la millor eina per transformar la societat; la institució escolar hi té un paper primordial com a compensadora dels dèficits culturals i lectors que avui afecten els nois i les noies. L’avenç cap a la societat del coneixement quedarà hipotecat si no s’aconsegueix que augmentin els índexs d’èxit escolar al país.

Si ens fixem en els resultats d’estudis recents, es constatarà que els hàbits de lectura dels joves es mantenen fins als tretze anys, una edat que coincideix amb el final de l’escolarització obligatòria. Això demostra que l’escola compleix el seu paper de dinamitzadora de la lectura i de l’escriptura. 

Cal afegir que la competència lectora és indispensable per al desenvolupament harmònic de les persones i l’autèntica via d’accés a la societat del coneixement; una de les seves branques és la literatura.

Per aquests motius oferim aquest curs, que té un doble vessant: per una banda, la reflexió del marc social actual des de la perspectiva de les diferents disciplines implicades en l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua oral i escrita; i, per l’altra, facilitar eines i estratègies d’intervenció que permetin donar resposta a les necessitats educatives de tot l’alumnat.

Destinataris

Aquest curs s’adreça, preferentment, a diplomats i graduats en Magisteri d’Infantil i de Primària que vulguin aprofundir i actualitzar els seus coneixements i les seves estratègies per millorar el treball de la llengua oral i escrita a l’escola.

També s’adreça a logopedes, pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals de l’àmbit educatiu que estiguin interessats en el treball de la llengua oral i escrita a l’escola.